ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

📣 อบรมภายนอก (มีค่าใช้จ่าย)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. โครงการ "การจัดการการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง
"Brain-Base learning" รุ่นที่ 8
วันที่ 13-14 ธันวาคม 65 (หลักสูตรอบรม 2 วัน)
2. โครงการ "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน"
รุ่นที่ 3
วันที่ 9-11 มกราคม 2566 (หลักสูตรอบรม 3 วัน)
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
จัดโครงการอบรม ดังนี้
1. โครงการ "การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน"
Metaverse platform gather hybrid
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Photo Credit และ ขอขอบคุณข่าวจาก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) 

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X