rsu

รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ’66 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต”  เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานให้กับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.30 น.) ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ละ 1-2 ท่าน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันพุธที่ 20 กันยายน  2566 ณ ห้อง Auditorium 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร  บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม  2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading