การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ปีนี้ท่านทำ IDP กันแล้วหรือยัง?

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10 พฤศจิกายน 2566 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
รับสมัคร คณะ/หน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น
ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
หัวข้อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนารายบุคคล
 • สมรรถนะมหาวิทยาลัยรังสิต
 • เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
 • ความจำเป็นของ IDP
 • วิธีการใช้งานระบบ IDP
 • ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน
 • ในเบื้องต้น ขอกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรม คณะ/หน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น !
 • ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล 
 • นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต 
  ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งแบบตอบรับ ได้ที่สำนักงานพัฒนาบุคคล ห้อง 1-401 ชั้น 4 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
โทรสาร 5942 หรือ e-Mail : hrd@rsu.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X