รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ'66

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต”  เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานให้กับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา

16 พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.30 น.) ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ
ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ละ 1-2 ท่าน
ลงชื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X