ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร "ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 3-4 จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้ 

27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 (09.00-16.00 น.)
ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์อายุงาน 1-5 ปี
รับสมัครรุ่นละ 40 คน

ส่งแบบตอบรับได้ที่ … 
สำนักงานพัฒนาบุคคล ห้อง 1-401 ชั้น 4
หรือโทรสาร 5942 หรือ e-Mail : hrd@rsu.ac.th 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X