เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ

สร้าง Dashboard ด้วย Power BI

มาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ : สร้าง Dashboard ด้วย Power BI  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้  ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-509A ชั้น 5  อาคาร Student Center  

22 กันยายน 2566 (08.30-12.00 น.)

  • Business Intelligence กับ Data Visualization
  • BI tools and technologies
  • Data Processing
  • Data Analytic
  • Demo Workshop
  • บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลในการตัดสินใจของหน่วยงาน
  • ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้โปรแกรม Excel 

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X