การบริการเหนือความคาดหมาย

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการเหนือความคาดหมาย”  ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center

28 พฤษภาคม 2567 13.30-15.30 น.

วิทยากร

อ. กฤศ แก้วประเสริฐ  จาก Gen I Intention Co.,Ltd.

หัวข้อการอบรม
 1. ความสำคัญของงานบริการและตัวอย่างองค์กรที่ใช้งานบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 2. ทัศนคติมุมมองและคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ควรมี
 3. แนวคิดและความคาดหวังของผู้รับบริการที่พนักงานผู้ให้บริการต้องรู้
  1 ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ
  3.2 ความมั่นใจ
  3.3 สิ่งที่สามารถจับต้องได้
  3.4 ความใส่ใจ
  3.5 วิธีการตอบสนองต่อลูกค้า
 4. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้า หรือผู้รับบริการ
 5. วงจรการปรับปรุงการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการ

รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X