ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร "ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 1-2 ก่อน จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้ 

พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)
ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์อายุงาน 1-5 ปี

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X